Privacyverklaring

Privacyverklaring

Kantilene hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens en houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met Kantilene wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Kantilene

Waverstraat 101  9310 Moorsel (Aalst)

koorkantilene@gmail.com

Waarom verwerkt Kantilene persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door Kantilene verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Algemeen (actief lid, bestuurslid, ex-lid, meewerkende muzikant, vrijwilliger, sympathisant, sponsor, dienstverlener):

  • voor het versturen van uitnodigingen, informatie en publiciteit m.b.t. Kantilene.

Enkel voor actieve leden, bestuursleden:

  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Kantilene zoals repetities, koordagen, koorweek-ends, koorwandelingen, concerten en optredens, gezellig samenzijn, bijwonen van activiteiten van derden (zoals concerten)
  • voor het bekomen van subsidiëring door de overheid
  • voor het doorgeven van gegevens aan de koepelorganisatie Koor & Stem, de verzekering en andere dienstverleners van Kantilene (zoals voor transport, verblijfaccommodatie tijdens activiteiten van Kantilene, huur van instrumenten, leveranciers voor catering, gebruik van zalen)
  • voor het opmaken van de website, programmaboekje van concerten, sociale media

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Kantilene de volgende persoonsgegevens vragen, verzamelen, opslaan en verwerken:

Algemeen (actief lid, bestuurslid, ex-lid, meewerkende muzikant, vrijwilliger, sympathisant, sponsor, dienstverlener):

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, e-mailadres

Enkel voor actieve leden, bestuursleden:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum
  • Zangstem
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer en rijksregisternummer (voorafgaand aan het beoogde doel)

Kantilene gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor het de gegevens heeft verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die aan Kantilene gegeven worden, kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo doet Kantilene beroep op een derde partij voor:

Het lidmaatschap van de koepelorganisatie Koor & Stem, transport, verblijfaccommodatie tijdens activiteiten van Kantilene, huur van instrumenten, leveranciers voor catering, gebruik van zalen (kerk, concertzaal, zalen voor recepties, etentjes, …).

Kantilene geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen die geen band hebben met de doelstelling van Kantilene tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kan Kantilene persoonsgegevens delen met derden indien betrokkene haar hier toestemming voor geeft. Betrokkene heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Kantilene verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dit voor de werking noodzakelijk is (koorreis). Hiervoor worden de betrokkenen schriftelijk of per mail op de hoogte gebracht.

Bewaartermijn

Kantilene bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid worden bewaard tot na de activiteit waarvoor deze gegevens nodig zijn.

Beveiliging van de gegevens

Kantilene heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent de gegevens

Ieder hierboven vernoemde betrokkene heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke Kantilene van hem/haar ontvangen heeft. Ieder kan met Kantilene contact opnemen via hogervermelde contactgegevens.

Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Kantilene.

Ook heeft ieder hierboven vermelde betrokkene het recht om de door hem/haar verstrekte gegevens door Kantilene te laten overdragen aan hem/haarzelf of in opdracht van hem/haar direct aan een andere partij. Kantilene kan vragen om betrokkene te legitimeren voordat Kantilene gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht iemand een klacht hebben over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens dan wordt gevraagd hierover direct contact met Kantilene op te nemen.

Ieder heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy verklaring

Kantilene kan haar privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging wordt een aankondiging gedaan op de website van Kantilene of via mail.